AVÍS LEGAL

1. DADES IDENTIFICATIVES

El terme “ELIS ELIS” o “nosaltres” o “ens” es refereix al propietari del lloc web, el domicili social del qual és LECCO GRISON’S SL, C/ Navarcles, 19 (P.I els Dolors) 08243 Manresa (España) – C.I.F. B60207180 – Reg. Merc. de Barcelona, Tomo 24821, Folio 82, Hoja B-79930.

ELIS ELIS és l’empresa propietària del lloc web eliselis.com.

2. OBJECTE

Aquest document té com a objectiu establir les Condicions Generals d’Ús i Accés al Portal Web “eliselis.com” i les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts, que inclouen, per exemple, imatges, software i textos, marques i logotips, estructura i disseny, accés i utilització. 

Tota persona que accedeixi i/o utilitzi la Botiga eliselis.com tindrà la categoria d’usuari o “membre” (usuari registrat).

3. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DE LA BOTIGA

3.1. CLASSIFICACIÓ COM A USUARI (USUARI NO REGISTRAT COM A MEMBRE)

eliselis.com permet als usuaris accedir als continguts oferits per ELIS ELIS de forma lliure i gratuïta.  

Aquest lloc web és per a ús personal, no comercial. No està permesa la utilització d’aquest lloc web o de qualsevol dels seus continguts amb finalitats comercials, ni la inclusió de publicitat en un altre lloc web sense haver rebut l’autorització prèvia i per escrit d’ELIS ELIS.

3.2. REQUISIT DE REGISTRE

Amb caràcter general, per l’accés als serveis generals no serà necessari registrar-se com a Usuari. Malgrat això, la utilització de determinats Serveis pot estar subjecta al registre previ com a Usuari., facilitant determinades dades personals necessàries per a poder accedir als serveis esmentats. 

Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el mateix Servei. En aquests casos, serà d’aplicació allò que es disposa a la “Política de Privacitat”.

L’Usuari garanteix l’autenticitat i exactitud de les dades personals facilitades, comprometent-se a mantenir-les degudament actualitzades en tot moment. 

L’usuari es compromet a utilitzar correctament el seu nom d’usuari i la contrasenya. L’usuari serà responsable de totes les accions realitzades amb el seu nom d’usuari. L’usuari es compromet a tancar la sessió un cop aquesta finalitzi. 

Les dades recollides seran tan sols les necessàries per la prestació del servei i s’utilitzaran exclusivament per a aquest fi. ELIS ELIS no utilitzarà aquestes dades personals per cap altre fi que no sigui el de la seva recollida sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

3.3. GRATUÏTAT DELS SERVEIS

Els Serveis oferts a l’Usuari a través de la botiga són generalment gratuïts, excepte en el cas de l’adquisició d’un article o servei online.

3.4. ÚS DE LA BOTIGA I ELS SEUS SERVEIS

L’Usuari reconeix i accepta que l’ús dels continguts i/o serveis oferts per la Botiga es realitzarà sota la seva exclusiva responsaiblitat. 

L’Usuari es compromet a utilitzar la Botiga i tots els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, la moral, l’ordre públic i les presents Condicions Generals d’Ús. Es compromet a no utilitzar-los per a la realització d’activitats il·lícites que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la normativa en matèria de propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra legislació aplicable. 

L’Usuari utilitzarà tota la informació a la qual accedeixi a través d’aquest portal (dades, continguts, textos, fotografies, software…) exclusivament per a les seves pròpies necessitats, quedant prohibit l’ús dels serveis o dels materials, textos, imatges i informació obtinguts a través dels mateixos amb finalitats comercials, ja sigui directament o indirecta. 

Les obligacions de l’Usuari són, entre d’altres, les següents:

  1. No inserir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.
  2. No inserir o difondre a la xarxa programes de dades (virus i software perjudicials) capaços de danyar els sistemes informàtics dels proveïdors d’accés, dels seus proveïdors de serveis o de tercers usuaris de la xarxa d’Internet.

iii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol mena d’informació, element o contingut que atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment i en els tractats internacionals.

  1. No difondre, transmetre o posar una disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que constitueixi publicitat il·lícita o deslleial.
  2. No transmetre publicitat no desitjada o autoritzada, material promocional, correu brossa o qualsevol altra forma de sol·licitud, excepte en aquelles zones (com espais comercials) que han estat exclusivament concebudes per a aquesta finalitat.
  3. No inserir o difondre informació o continguts falsos, ambigus o inexactes amb la finalitat d’induir a error als destinataris de la informació.

vii. No suplantar a altres usuaris utilitzant les seves claus d’accés als diferents serveis i/o continguts dels Portals.

viii. No difondre, transmetre o posar a disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponen als titulars dels portals o a tercers.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

ELIS ELIS, actuant en nom propi o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web eliselis.com, així com dels continguts de la mateixa, pertanyents a ELIS ELIS o als seus clients. Per això, l’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial d’eliselis.com.

L’usuari podrà visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat.

Queda totalment prohibida la utilització dels textos, imatges, anuncis i qualsevol altre element inclòs en aquest lloc web per a la seva inclusió posterior, total o parcial, en altres llocs web sense l’autorització prèvia per escrit d’ELIS ELIS.

L’usuari reconeix que tots els elements de la botiga i cada un dels serveis prestats a través de la mateixa, la informació, textos i imatges continguts en ella, l’estructura, disposició i presentació dels continguts i les eines i programes informàtics utilitzats en relació amb la mateixa estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial pertanyents a ELIS ELIS.

L’usuari no podrà eliminar els logotips identificatius dels drets (de propietat intel·lectual, industrial o de qualsevol altra mena) pertanyents a ELIS ELIS o a tercers que apareguin a la botiga i en cada un dels diferents Serveis oferts a través de la mateixa.

5. EXCLUSIÓ DE GARANTIES. RESPONSABILITAT

5.1. DISPONIBILITAT I CONTINUÏTAT DE LA BOTIGA I DELS SERVEIS

ELIS ELIS no garanteix la disponibilitat, accés i continuïtat del funcionament de la botiga i els seus serveis.

ELIS ELIS no serà responsable, amb els límits establerts a la Legislació vigent, dels danys i perjudicis causats a l’usuari com a conseqüència de la indisponibilitat, impossibilitat d’accés i falta de continuïtat de la botiga i dels serveis de la mateixa.

5.2. CONTINGUTS I SERVEIS DE ELIS ELIS

ELIS ELIS respondrà únicament dels serveis que ella mateixa ofereix i dels continguts directament inserits per ELIS ELIS. Aquesta responsabilitat quedarà exclosa en els casos de força major o quan la configuració dels equips de l’usuari no sigui l’adequada per permetre l’ús correcte dels serveis d’Internet prestats per ELIS ELIS. En tot cas, la responsabilitat a la qual estigués subjecte ELIS ELIS davant de l’usuari per qualsevol concepte tindrà com a límit màxim l’import total percebut per ELIS ELIS directament de l’usuari amb exclusió en tot cas de la responsabilitat per danys indirectes o lucre cessant.

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

S’informa els usuaris que, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europei de 27 d’abril del 2016, les dades personals facilitades voluntàriament pels usuaris al formulari de registre s’incorporaran a un fitxatge propietat d’ELIS ELIS i únicament s’utilitzaran per a les finalitats comunicades i autoritzades.

D’acord amb aquesta normativa, ELIS ELIS ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit en relació amb les dades personals tractades amb la finalitat d’evitar, en la mesura del possible, l’accés no autoritzat, el robatori o la pèrdua.

Els usuaris tenen dret a accedir, rectificar i modificar les seves dades personals i donar-se de baixa del servei d’eliselis.com. Aquests drets poden ser executats a través de la modificació personal del fitxer, via correu electrònic a hola@eliselis.com.

Les dades personals es conservaran durant la vigència de la relació que mantenen amb nosaltres i en tot cas durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps que resulti estrictament necessari per a atendre a possibles responsabilitats sorgides del seu tractament.

7. RESOLUCIÓ

ELIS ELIS podrà, amb caràcter immediat i sense necessitat d’avís previ, donar per finalitzada la seva relació amb l’usuari, suspendre el seu accés al Portal o als serveis corresponents, si detecta un ús inadequat del mateix o contrari a les condicions generals o particulars descrites en aquest text.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis directes o indirectes que ELIS ELIS pugui patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de les condicions generals i particulars en relació amb la utilització de la botiga o de qualsevol dels serveis mis lligats.

L’usuari mantindrà indemne a ELIS ELIS davant de qualsevol sanció, reclamació o demanda que es pogués interposar per un tercer, inclòs organismes públics, contra ELIS ELIS, els seus empleats o els seus agents com a conseqüència de la vulneració de drets mitjançant l’ús de la Botiga, i dels serveis vinculats a la mateixa, de forma contrària al previst en les condicions generals o particulars aplicables.

8. DIVERSOS

8.1 MODIFICACIONS

ELIS ELIS es reserva el dret a efectuar les modificacions que estimi oportunes, podent modificar, suprimir i incloure nous continguts i/o serveis i modificar la forma en què aquests apareguin presentats i localitzats.

Així mateix, ELIS ELIS es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els termes i condicions d’ús del lloc web. Qualsevol modificació serà publicada al lloc web.